۱۰ شهربرتر جهان با بیشترین تعداد دوربین مدار بسته مراقبتی در سطح خیابان هایشان

شهرهای چین تحت نظرترین و امنیتی ترین شهرهای جهان می باشند و در صورتی که نصب دوربین مدار بسته با سرعت کنونی ادامه داشته باشد، انتظار است که در سال ۲۰۲۲ در این کشور به ازای هر دو نفر یک دوربین عمومی برای پایش رفتارهای شهروندان قرار گیرد