Your Store
جستجو
ثبت آگهی/فروشگاه
1595078948-h-320-21.jpg

چطور میتوان درب اتوماتیک را تعمیر کرد؟

چطور میتوان  درب اتوماتیک  لولایی را تعمیر کرد؟

برخی از اشکاالت رایج درزمینه دربهای اتوماتیک لولایی و کشویی (ریلی)را مطرح نموده و راه حل  های ممکنه برای تعمیر آنها بیان می کنیم.

1 )چطور باید جک ها را خالص کرد تا در زمان قطع برق بتوانیم درب را با دست باز کرد؟

نیاز به آچار و یا کلید خالص کن جک دارید. تمامی جک های مکانیک و هیدرولیک مورد استفاده برای درب های اتوماتیک دارای یک آچار یا کلید مخصوص به خود برای خالص کردن دستگاه می باشند. در ادامه موقعیت قرارگیری خالص کن بعضی از انواع جک ونحوه خالص کردن آنها توضیح  می دهیم.

1-1 )نحوه خالص کردن جک مکانیک فک (FAAC )مدل 412

به منظور خالص کردن جک ۴۱۲ ،ابتدا درپوش پالستیکی قفل مکانیکی را برداشته و سپس آچار خالص کن را مطابق شکل فوق در محل قفل مکانیکی قرار داده و آن را نیم دور در خالف جهت عقربه های ساعت چرخانده تا حدی که آچار به انتهای حرکتخود رسیده و دیگر نچرخد.

در این حالت چرخ دنده خروجی موتور از ماردون جدا شده (قابل رویت نیست منظور قطعات داخلی است )و شفت جک آزاد میشود و درنتیجه می توان درب را با دست باز و بسته کرد.

به منظور قفل کردن دستگاه، ابتدا درب را به صورت کامل با دست ببندید سپس آچار خالص کن را در محل قفل مکانیکی قرار

داده و مطابق شکل فوق آچار را در جهت عقربه های ساعت نیم دور چرخانده تا حدی که آچار به انتهای حرکت خود برسد و

دیگر نچرخد. سپس درب را کمی با دست حرکت دهید تا موتور به صورت کامل با شفت جک درگیر شود. در انتها با دست به درب کمی نیرو وارد کرده و درصورتی که جک ها در برابر باز شدن درب مقاومت کنند یعنی به درستی قفل شده اند. 

2-1 (نحوه خالص کردن جک مکانیک جنیوس )Genius )مدل300 – 400 Gbat

مرحله ۱ مرحله ۲

مرحله ۳ مرحله ۴

نحوه خالص کردن جک الکترومکانیک جنیوس مدل 300 Gbat و 400 Gbat یکسان می باشد. برای این منظور ابتدا آچار

مخصوص نارنجی رنگ را بر روی عالمت G باالی جک قرار دهید و مطابق شکل فوق آچار را نیم دور به سمت چپ بچرخانید. با این

کار اهرم خاکستری رنگ که دارای آرم Genius می باشد از محل خود خارج می شود. حال برای خالص شدن دستگاه اهرم

خاکستری را به همراه آچار تا انتها به سمت چپ بچرخانید. در این حالت شفت جک آزاد شده و درب ها را می توان به راحتی بادست حرکت داد.

به منظور قفل کردن جک، ابتدا درب را به صورت کامل ببندید سپس اهرم خاکستری باالی موتور را به صورت کامل به سمت راست چرخانده و آن را به وضعیت اولیه بر گردانید. سپس درب را کمی با دست حرکت دهید تا موتور به صورت کامل با شفت جک درگیرشود. در انتها با دست به درب کمی نیرو وارد کرده و درصورتی که جک ها در برابر باز شدن درب مقاومت کنند یعنی به درستیقفل شده اند.

3-1 )نحوه خالص کردن جک هیدرولیک فک (FAAC )مدل 402

قفل مکانیکی جک هیدرولیک FAAC مدل ۴۰۲ در قسمت میانی بدنه )محل اتصال سیلندر به مخزن روغن( و در زیر دستگاه

قرار دارد. به منظور خالص کردن جک، آچار مخصوص را در محل قفل مکانیکی قرارداده و آن را در خالف جهت عقربه های ساعت چرخانده تا حدی سه دور و نه بیشتر . در این حالت جک خالص شده و درب را می توان با دست باز و بسته کرد.

به منظور قفل کردن دستگاه، آچار را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا حدی که به انتهای بازه حرکت خود برسد. در این وضعیت جک ها درگیر شده و در برابر باز و بسته شدن درب مقاومت می کنند.

نکته : از وارد نمودن نیروی بیش از حد به آچار خودداری نمایید زیرا درصورتی که خالص کن به انتهای بازه حرکتی خود برسد و همچنان به

آن نیروی وارد کنید، مغزی خالص کن و یا آچار خالص کن دچار آسیب خواهد شد.

4-1 )نحوه خالص کردن جک هیدرولیک فک (FAAC )مدل 400

ابتدا درپوش مشکی رنگ باالی جک را به کمک سوییچ مخصوص مطابق شکل فوق باز نمایید. در زیر درپوش یک پیچ قرمز رنگ وجود دارد

که درصورتی که آن را خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا حدی که انتهای بازه حرکت خود رسیده و متوقف شود. در این حالت جک خالص خواهد شد و درب ها را می توان با دست حرکت داد. به منظور قفل کردن دستگاه کافیست پیچ قرمز رنگ را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا حدی که به انتهای بازه حرکت خود رسیده و متوقف شود. در این حالت جک قفل شده و در برابر باز و بسته کردن درب با

دست مقاومت می کند.

2 )درب باز شده و بسته نمیشود

در هنگامی که درب باز است و دکمه ریموت را فشار دهید درب بسته نمی شود به احتمال زیاد ایراد از فتوسل (چشم ایمنی) درب اتوماتیک می باشد یا ایرادی در سیم کشی مربوط به این قطعه به وجود آمده است. در این حالت ابتدا بررسی نمایید که عامل فیزیکی نظیر برگ درخت و یا کاغذ یا وسایل بازی کودکان مابین چشم ایمنی دو طرف درب نباشد و چشم ها به درستی در مقابل هم قرار داشته باشند.

3 )ریموت درب کار نمیکند

بررسی کنید فقط ریموت شما از کار افتاده یا تمامی ریموتهای ساختمان کار نمی کند .

• در صورتی که فقط ریموت شما از کار افتاده است دقت کنید در زمان زدن دکمه ریموت چراغ ریموت روشن شود، در صورتی که

روشن نمی شود و یا نور ضعیف است نسبت به تعویض باطری ریموت اقدام کنید.

• در صورتی که تمامی ریموت های ساختمان غیرفعال شده است و با زدن دکمه ریموت چراغ ریموت روشن می شود ولی دستگاه هیچ

عکس العملی نشان ندهد در این شرایط به منظور جلوگیری از برق گرفتگی و حفظ ایمنی از باز نمودن درب مدار فرمان خودداری نموده و با تکنسین متخصص تماس بگیرید.

4 )ریموت من سرقت و یا گم شده است

درصورت سرقت ریموت باید بالفاصله نسبت به غیرفعال نمودن آن ریموت اقدام نمود زیرا سارق که ریموت را در اختیار دارد به راحتی

قادرخواهد بود درب را باز کرده و وارد پارکینگ شود .

برای حذف کردن ریموت سرقت شده باید رسیور دستگاه را ریست کرد و ریموت های موجود را مجدد کددهی نمود. درصورت عدم آشنایی با

نحوه ریست کردن رسیور و اقدام برای انجام این کار، ممکن است سایر تنظیمات مدارفرمان را تغییر داده و دستگاه غیرفعال شود. بنابراین از

ریست کردن رسیور دستگاه اجتناب نمایید و با تکنسین های متخصص تماس بگیرید .

5 )با زدن ریموت صدای موتور به گوش می رسد ولی جک ها حرکت نمی کنند

در این حالت ابتدا بررسی نمایید که جک ها خالص نباشند. در صورتی که بعد از قفل کردن جک ها ایراد همچنان باقی بود، ایراد ناشی از یک مشکل مکانیکی در داخل جک بوده و برای تشخیص قطعه معیوب و تعمیر جک با شرکت تماس بگیرید.

6 )درب در هنگام بسته شدن یا باز شدن ضربه می زند

نسل جدید مدار فرمان مورد استفاده در درب های اتوماتیک به نحوی طراحی شده است که دو سرعته بوده و در انتهای حرکت ترمز میکند .

عواملی نظیر برخورد وسیله نقلیه با درب، اصطکاک لوالی درب و خارج شدن درب از حالت استاندارد موجب وقوع این مشکل می شود. بنابراین برای انجام زمان دهی به دستگاه و بررسی تنظیمات مرکز کنترل با مرکز خدمات درب های اتوماتیک دُرژانس تماس گرفته تا تکنسین های مجرب و آموزش دیده این مرکز برای انجام تعمیرات الزم در کوتاهترین زمان به محل پروژه اعزام گردند.

7 )فالشر کار نمی کند

المپ فالشر سوخته است. دقت نمایید برای تعویض المپ فالشر حتما از المپ با توان )وات( مشابه استفاده نمایید ، در صورت استفاده از المپ

با توان باالتر از استاندارد، مرکز کنترل دستگاه دچار آسیب خواهد شد. همچنین در هنگام بستن فالشر دقت نمایید که این درپوش کامال درجای خود قرارگرفته و آب بند باشد تا از نفوذ آب به داخل آن پیشگیری شود.

درصورتی که با تعویض المپ فالشر مشکل برطرف نشد احتماال سیم کشی فالشر دچار قطعی شده و به همین دلیل فالشر از کارافتاده است.

برای تعمیر فالشر و یا تعویض سیم کشی با تکنسین مجبر تماس حاصل فرمایید .

8 )لنگه های درب در هنگام باز شدن و بسته شدن به هم گیر می کنند

در هنگام راه اندازی درب اتوماتیک به منظور جلوگیری از برخورد لنگه های درب در هنگام باز و بسته شدن، اختالف زمانی بین حرکت لنگه

شماره ۱ لنگه شماره ۲ در نظر گرفته می شود. با گذشت زمان به علت عواملی نظیر افزایش اصطکاک لوال و یاشرایط بد جوی ممکن است لنگه

دربها در شروع حرکت باز شدن و یا در انتهای حرکت بسته شدن به یکدیگر برخورد داشته باشند. برای رفع این ایراد باید ابتدا با روان کاری لوالی درب و رفع ایرادهای آهنگری، حرکت درب را یکنواخت کرد سپس نسبت به تنظیم قدرت جک ها و زمان دهی مجدد دستگاه اقدام نمود.

9 (موتور درب ریلی )کشویی( چگونه خالص می شود

خالص شدن گیربکس موتور های درب ریلی بسته به مدل دستگاه و برند دستگاه به روش های متفاوتی انجام می شود. در ادامه به نحوه خالص کردن برخی از دستگاه ها اشاره می شود. خالص شدن موتورهای ریلی سایر دستگاهها مشابه مورد زیر می باشد.

FALCON 5-8-14 جنیوس و 741 و 740 مدل FAAC ریلی موتور کردن خالص

( 9-1برای خالص کردن این دستگاه ابتدا قفل دستگاه را به کمک کلید باز نمایید و سپس خالص کن را در خالف جهت عقربه های ساعت ۹۰

درجه بچرخانید. در این حالت گیربکس خالص می شود . بنابراین می توان درب را با دست باز نمود. برای درگیر کردن موتور باید اهرم را ۹۰

درجه در جهت عقربه های ساعت چرخانده و به وضعیت اولیه بازگرداند و سپس اهرم خالص کن را به کمک سوییچ قفل نمود.

2-9 )خالص کردن موتور ریلی FAAC مدل 844 و 746

برای خالص کردن دستگاه ابتدا درپوش روی مغزی سوییچ را باز کرده و سپس به کمک کلید ، اهرم خالص کن را آزاد نمایید. سپس اهرم را

۹۰ درجه به سمت خارج بکشید )مطابق شکل فوق(. در این حالت گیربکس خالص می شود . بنابراین می توان درب را با دست باز نمود. برای

درگیر کردن موتور اهرم به وضعیت اولیه برگردانده و آنرا به کمک کلید ، قفل نمایید.

شرکت دورژانس خدمات شبانه روزی تلفن : 27664000-021

3-9 )خالص کردن موتور ریلی FAAC مدل 720 و 721

برای خالص کردن دستگاه گام های مشخص شده در شکل فوق را به ترتیب انجام دهید. ابتدا به کمک آچار مخصوص اهرم خالص کن را آزاد

کنید سپس اهرم را ۹۰ درجه به سمت پایین بکشید. در این حالت گیربکس خالص می شود. بنابراین می توان درب را با دست باز نمود.

برای درگیر کردن موتور و خارج کردن دستگاه از وضعیت خالص، ابتدا اهرم خالص کن را به سمت باال حرکت داده و آنرا به وضعیت اولیه باز

گردانید. سپس به کمک آچار مخصوص اهرم خالص کن را قفل نمایید.

قابلیت اعلام سرقت بروی موبایل با دوربین مداربسته ALTEK مطلب قبلی
قابلیت اعلام سرقت بروی موبایل با دوربین مداربسته ALTEK
آموزش کامل نصب دزدگیر اماکن مطلب بعدی
آموزش کامل نصب دزدگیر اماکن

نظرات- 0

دیدگاهی ثبت نشده است!

ثبت نظر

Location for : Listing Title